Ważne wydarzenia

  946/1947 02 września 1946 roku w poniemieckim budynku szkolnym z połowy XIX w. o jednej izbie lekcyjnej, zainaugurowano pierwszy rok szkolny w polskiej szkole dla dzieci osadników z Trzygłowa, Baszewic i Waniorowa. Opiekę nad 52 uczniami klas łączonych I-IV przyjął Jan Jagiełło, były mieszkaniec powiatu Ostrołęka.

1947/1948 Z dniem 31.X.1947 r. odszedł ze szkoły Jan Jagiełło. Na jego miejsce przyszedł Mieczysław Abragimowicz, nauczyciel kwalifikowany. Stan uczniów klasach I-IV – 28.

1948/1949 Zostaje podniesiony stopień organizacyjny szkoły. W szkole zostaje utworzona klasa V. Stan uczniów 39.

1949/1950 Z dniem 31.VIII.1949 r. odchodzi ze szkoły Mieczysław Abragimowicz. Nowym nauczycielem i kierownikiem zostaje Mieczysław Czynsz. W tym roku szkolnym szkoła była organizatorem kursu dla analfabetów, który ukończyło 26 osób.

1950/1951 W szkole pracuje 2 nauczycieli: Jadwiga Łęcka i p. Dadyńska. Podniesiony zostaje stopień organizacyjny szkoły. W klasach I-VI jest 76 uczniów. Nauka odbywa się w dwóch izbach szkolnych, w tym jedna znajduje się poza budynkiem szkolnym.

1952/1953 W tym roku szkolnym pracę w szkole rozpoczęli: Zdzisław Kropiowski oraz Leokadia Szuptarska. W klasach łączonych I-VI uczy się 55 dzieci.

1953/1954 W szkole zostali zatrudnieni kolejni nauczyciele. Rozpoczął pracę Jan Ryndak. Drugim nauczycielem jest Halina Kalbarczyk. W szkole uczy się w klasach I-VI – 49 dzieci.

1954/1955 Opiekę dydaktyczną i wychowawczo-opiekuńczą nad 64 dziećmi w klasach I-VI sprawują Maria Dąbrowska i Władysław Kalbarczyk.

1955/1956 Szkoła Podstawowa w Trzygłowie stała się szkołą 7-klasową z klasami łączonymi. Uczy w niej czterech nauczycieli. Trzynaścioro pierwszych absolwentów opuszcza mury szkoły. Do istniejącego poniemieckiego budynku dobudowane zostały 2 izby lekcyjne. Szkoła pracuje w trudnych warunkach lokalowych, brak miejsca na kancelarię, salę biblioteczną, pracownię zajęć praktyczno-technicznych. Kadrę pedagogiczną szkoły stanowią: Władysław Kalbarczyk- kierownik szkoły, Stefan Turski, Zofia Wojciechowska, Irena Zdunek. Stan uczniów w szkole 107.

1959/1960 W szkole pracuje 4 nauczycieli Władysław Kalbarczyk- kierownik szkoły, Aniela Nowińska, Halina i Stefan Turscy. W obwodzie szkoły mieszka następująca liczba osób Trzygłów - 410, Starkowo - 17, Baszewice - 158. Szkołę opuściło 9 kolejnych absolwentów.

1963/1964 Funkcję kierownika szkoły pełni Leopold Wesołowski. Stan uczniów: 131, absolwentów18.

1966/1967 Szkoła w Trzygłowie staje się szkołą 8-klasową. Pod kierownictwem Leopolda Wesołowskiego pracuje 6 nauczycieli. Pierwszych 8-klasistów było 12.

1974/1975 W związku z powstaniem zbiorczych szkół gminnych zostaje obniżony stopień organizacyjny szkoły. Szkoła w Trzygłowie staje się Punktem Filialnym z klasami I-III Zbiorczej Szkoły Gminnej Nr 4 w Gryficach. Kierownikiem Punktu Filialnego Trzygłowie zostaje Janina Wesołowska.

1976/1978 Funkcję kierownika Punktu Filialnego w klasami I-III pełni Zyta Wiączek.

1978/1979 W szkole uczy się 23 dzieci. Funkcję kierownika Punktu Filialnego Trzygłowie pełni Kazimiera Grządziel.

1980/1981 Od tego roku szkolnego w Punkcie Filialnym w Trzygłowie zostaje rozpoczęty proces podwyższania stopnia organizacyjnego szkoły, w każdym roku o 1 oddział.

1984/1985 Szkoła Podstawowa w Trzygłowie staje się pełną ośmioklasową szkołą podstawową. Pracuje 9 nauczycieli, funkcję dyrektora szkoły pełni Kazimiera Grządziel. Uczy się 139 dzieci, 8 absolwentów opuszcza mury szkoły. Trwa rozbudowa szkoły. Dobudowuje się klasy i upragnioną salę gimnastyczną.

1986/1987 W szkole pracuje 11 nauczycieli. 18 absolwentów opuszcza mury szkoły.

1990/1991 Ze względu na zwiększoną liczbę dzieci z klas pierwszych ,utworzone zostały dwa oddziały – klasa Ia i klasa Ib. Do szkoły powróciła nauka religii, którą prowadził ks. Antoni Orłowicz - proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Świeszewie, do której należy kościół filialny w Trzygłowie.

1993/1994 Radosny rok szkolny w życiu społeczności Trzygłowa – 03. 03. 1994r. oddano do użytku nowe skrzydło szkoły. Szkoła zyskała salę gimnastyczną, trzy pomieszczenia lekcyjne, salę biblioteczną oraz dwa zaplecza dla gabinetów.

1994/1995 Na uroczystym posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 22. czerwca 1995r. w obecności przedstawicieli Kuratorium Oświaty, przedstawiono radzie pedagogicznej nowego dyrektora szkoły, którym został mgr Sławomir Rospondek- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryficach.

1995/1996 30.IX.1995r. z wizytą duszpasterską do szkoły przybywa biskup z archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej ks. Marian Błażej Kruszyłowicz. Dostojny gość dokonał poświecenia nowej sali gimnastycznej.

Z dniem 01. stycznia 1996r. organem prowadzącym szkołę staje się samorząd lokalny w Gryficach.

Od 01.03.1996r. dotychczasowe przedszkole w Trzygłowie zostaje przekształcone w oddział przedszkolny przy szkole.

1996/1998 W szkole pracuje 14 nauczycieli, którzy uczą i wychowują 190 dzieci ze wsi Trzygłów, Baszewice, Waniorowo i Grębocin.

Główne zadanie szkoły to przygotowanie uroczystości jubileuszowej z okazji 50 – -lecia jej istnienia. Uroczystość zaplanowano na 16 maja 1997 roku. 13. kwietnia z okazji 50-lecia istnienia szkoły nauczyciele zasadzili na jej terenie 50 drzewek.

1998/1999 Przełom w systemie edukacji w Polsce. W wyniku reformy oświaty uczniowie klasy VIII są ostatnim rocznikiem kończącym ośmioletnią naukę w szkole podstawowej.

1999/2000 Ostatnie pożegnanie księdza Antoniego Orłowicza /13.09.1999r./ - proboszcza i nauczyciela, byłego żołnierza Armii Krajowej o pseudonimie „Katabas”. Lata wojny ksiądz poświęcił walce o wolność Ojczyzny. Wojna przerwała księdzu Antoniemu studia seminaryjne, które ukończył po wojnie i został wyświęcony na kapłana. W 1986 r. objął probostwo w parafii świeszewskiej, gdzie pracował aż do śmierci.

Po zmianie obwodu szkoła liczy 10 oddziałów szkolnych i 2 oddziały przedszkolne. Stan uczniów 284, uczy 16 nauczycieli.

2000/2001 W szkole pracuje 19 nauczycieli, którzy sprawują opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad 287 uczniami. Obwód szkoły rozszerzono o miejscowości Ościęcin, Jasiel, Kołomąć, Zagórcze, Podłęcze. Powstaje 12 oddziałów dla klas I-VI i 2 oddziały przedszkolne. Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach.

01.09.2000r. wicedyrektorem szkoły mianowana została mgr inż. Joanna Urbańska -Szczygieł.

W wyniku reformy oświaty absolwenci klasy VI stają się pierwszymi uczniami trzyletniego gimnazjum.

Ważne wydarzenie dla społeczności uczniowskiej - powstanie przy szkole kompleksu sportowego: boiska do siatkówki i piłki nożnej oraz bieżni. W latach 2000 - 2004 szkoła organizuje kursy kwalifikacyjne przy współudziale Agencji Restukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

2001/2002 Rozpoczął się 3 rok w zreformowanej szkole. Pracuje 19 nauczycieli, którzy kształcą i wychowują 287 uczniów.

2003/2004 Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie pomieszczenia szkolne zostały wyposażone w nowe meble dostosowane do wzrostu i wieku uczniów. W tym roku szkolnym uczy się 252 uczniów pod kierunkiem 20 nauczycieli.

01.09.2003r. Zostały wyremontowane pomieszczenia w starej części budynku szkoły. Dzięki temu szkoła zyskała nową świetlicę ( dwie duże sale, szatnię i łazienkę).

Odbyło się uroczyste otwarcie i uruchomienie nowej kotłowni w szkole. Poświęcenia kotłowni dokonał ks. Roman Banaś.

2004/ 2005 W szkole przeprowadzono generalny remont w budynku B. Wykonano nową elewację, ocieplono ściany szczytowe, przeprowadzono konserwację dachu, pomalowano klasy i korytarz.

11 września 2004r. dokonano w Trzygłowie uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej na poniemieckim cmentarzu. Projekt „Pamiętając o przeszłości, budujemy przyszłość”– autorstwa Szkoły Podstawowej w Trzygłowie znalazł uznanie Fundacji Wspomagania Wsi oraz Fundacji Stefana Batorego. W miejscu zniszczonych grobów powstał obelisk, na którym wmontowano płytę nagrobną. Całemu wydarzeniu towarzyszyła msza ekumeniczna, konferencja naukowa i imprezy kulturalne.

2005/2006 Inauguracja jubileuszowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Trzygłowie. Po raz 60. zabrzmiał szkolny dzwonek w trzygłowskiej podstawówce. W szkole pracuje 20 nauczycieli, uczy się 259 uczniów. Do obwodu szkoły należą wsie: Trzygłów, Baszewice, Brodniki, Grębocin, Waniorowo, Rzęsin, Ościęcin, Świeszewo, Jasiel, Zagórze, Grochów, Lubin, Barkowo, Podłęcze, Kołomąć i Jabłonowo.

09 listopada przybywa do szkoły z drugą wizytą ks. biskup Marian Błażej Kruszyłowicz. Na uroczystym apelu dyrektor szkoły Sławomir Rospondek zwrócił się do Burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła z prośbą o nadanie szkole imienia Jana Pawła II.

18. maja 2006r. Rada Miejska w Gryficach na wniosek Burmistrza Gryfic nadaje szkole imię najwybitnieszego Polaka. Od tej pory oficjanie szkoła nosi imię: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie.


 Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery