Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

im. JANA PAWŁA II w TRZYGŁOWIE

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232  z późn. zm.).

3.      Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U.
z 2002r.  Nr 101, poz. 926.).

4.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

5.      Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie.

 Zasady postępowania rekrutacyjnego:

§ 1

1.      Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 5 do 6 lat zamieszkałe
w obwodzie szkoły.

2.         Na prośbę rodziców w oparciu o opinie PPP dyrektor szkoły może przyjąć
dzieci, które ukończyły 4 rok życia.

3.   W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

4.  Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  
w oddziale przedszkolnym.

5.     Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza obwodu szkoły mogą mieć miejsce po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy i nie mogą wpłynąć na liczbę oddziałów przedszkolnych.

6.     Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym
2014/2015:

·         dzieci urodzone w 2007r.,

·         dzieci urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 30 czerwca 2008.

7.      W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r do dnia 31 grudnia 2008r. w uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

§ 2

1.    W miesiącu styczniu szkoła powiadamia rodziców o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału zerowego i klasy pierwszej.

2.     Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się raz w roku
w terminie 1 marca do 15 kwietnia. Termin rekrutacji może być wydłużony w przypadku pozostania wolnych miejsc.

3.   Przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych ,,kart zgłoszeń do oddziału przedszkolnego”.

4.      Karta zgłoszenia powinna zawierać szczegółową informacjęo aktualnym stanie zdrowia dziecka.

5. Złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

6.    Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną ,,kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”.

§ 3

1.     W przypadku zgłoszenia większej liczby uczniów niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.

2.      W pierwszej kolejności do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci:

·       sześcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

· pięcioletnie, które mają prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego,

·      z rodzin zastępczych,

·    matek lub ojców samotnie je wychowujących, poświadczone odpowiednimi dokumentami,

·  matek lub ojców, wobec których orzeczono na podstawie odrębnych przepisów znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

3.      W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do oddziałów przedszkolnych dzieci jest mniejsza od liczby miejsc dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej.

4.      Od 2015/2016 roku do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:

·   dzieci, które urodzone są od 01.07.2008r. do 31.12.2008r. i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego,

·      dzieci, które w tym roku kończą 6 lat pod warunkiem, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym lub posiada pozytywną opinię PPP o możliwości rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego.

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

§ 4

1.      W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

·         Dyrektor szkoły, jako przewodniczący Komisji,

·  Nauczyciel oddziału przedszkolnego, jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

·         Przedstawiciel Rady Rodziców,

·         Dyrektor powołuje komisję w terminie do 01 kwietnia każdego roku.

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

§ 5

1.      Dokumenty składane przez rodziców do oddziałów przedszkolnych to:

·        ,,karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego” (załącznik nr 1),

·         inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb.

2.      Dokumenty składane przez rodziców do klasy pierwszej to:

·         karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej” (załącznik nr 2),

·         inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb.

3.      Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej:

·         imienne wykazy zgłoszonych dzieci,

·       ,,karty zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej” oraz inne dokumenty złożone przez rodziców.

4.      Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego dołącza:

·      listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych z zaznaczeniem rocznika,

·         listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej z zaznaczeniem rocznika,

·         listę dzieci nieprzyjętych z zaznaczeniem rocznika. 

Zadania dyrektora szkoły w sprawach dotyczących oddziałów przedszkolnych:

1.      Zadania dyrektora szkoły, jako przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

1)      Wykonywanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej:

·         umieszczenie na tablicy ogłoszeń harmonogramu rekrutacji i niniejszego Regulaminu,

·         wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie,

·          wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do oddziału przedszkolnego” przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców,

·                   tworzenie bazy danych kandydatów do oddziału przedszkolnego,

·           sprawdzanie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym,

2)      Organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami komisji zgodnie z przepisami prawa postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3)      Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości naboru oraz sporządzanie dokumentacji przez komisję.

4)      Sporządzanie list przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

5)      W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do oddziału przedszkolnego decyzją dyrektora szkoły.

Przepisy końcowe:

§6

1.    W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola komisja ma obowiązek podania przyczyny odmowy.

2.      Rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora w terminie do 14 dni od podania list do wiadomości publicznej.

3.    Dyrektor rozpatruje odwołania rodziców i przekazuje im decyzję dotyczącą odwołań.

4.  Tak podjęta decyzja przez dyrektora jest ostateczną decyzją dla zainteresowanych rodziców.

5.    O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w §3.

6.      Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie szkoły, lecz liczba ta nie może być większa niż 25.

7.     Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole, oddziale przedszkolnym. Dostępny będzie również na stronie internetowej szkoły.

 

Trzygłów, 23.01.2014


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery