Zapytanie ofertowe 2

 Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

/tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./

I.  Zamawiający:

Gmina Gryfice

Plac Zwycięstwa 37

72-300 Gryfice

NIP 857 182 10 13

Odbiorca:

Szkoła  Podstawowa  im. Jana Pawła  II  w Trzygłowie

Trzygłów 24, 72-300 Gryfice

tel. 91-3841691, faks. 91-3877144

 

     Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: (podać nazwę przedmiotu zamówienia)

,, Wyposażenie w instalację wodociągową przeciwpożarową w postaci hydrantów o Ø 25 mm

z wężem półsztywnym w budynku głównym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Trzygłowie”

 

II.    Opis przedmiotu zamówienia .

1.      Wymiana starego hydrantu o Ø 52 mm na hydrant z wężem giętkim o Ø 25 mm dostosowany  do obowiązujących wymogów  ochrony przeciwpożarowej w budynku  głównym szkoły .  Możliwość wizji lokalnej w najbliższym terminie.

2.      Termin wykonania – do 29 grudnia 2019 r.

   Miejsce świadczenia usługi: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie

       3. Wzór  umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

       4. Wykonawca związany jest z ofertą 30 dni.

       5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

     III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu na nr 91 38 77 144 lub drogą elektroniczną na adres

e-mail: sz.sz_xl@wp.pl

     V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Sławomir Rospondek .

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach prac tj. poniedziałek-piątek 800-1300  w miejscu siedziby zamawiającego lub kontaktując się  telefonicznie pod nr 913841691 lub 913877144.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

-        złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Trzygłowie w terminie do dnia 13.12.2019 r. godz.12 00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem

,, Wyposażenie w instalację wodociągową przeciwpożarową w postaci hydrantów o Ø 25 mm

z wężem półsztywnym w budynku głównym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Trzygłowie”

lub za pomocą faksu pod nr 913877144, czy poczty elektronicznej  adres e-mail: sz.sz_xl@wp.pl

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo- ofertowym, należy przedstawiać cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia łącznie z transportem.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający zawrze umowę z wygranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowo – cenowy

 2. Umowa – wzór

 

Trzygłów, 10.12.2019 r.                                                      …........................................................

                                                                                                                                                                                                         (podpis i pieczęć)

                                                                                                                                 


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery