Formularz ofertowo-cenowy

                                                                                                                                                                                   zał. nr 1                            

........................................................................                                                         

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**): ....................................................

REGON**):.............................................                                         

tel.**): .....................................................                                                    

fax**): .....................................................                                                   

adres e – mail**): ....................................     

                                   

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

                                                                                                         

                                                                              Nabywca:

                                                                              Gmina Gryfice

                                                                              Plac Zwycięstwa 37

                                                                              72-300 Gryfice

                                                                              NIP 857 182 10 13

                                                                              Odbiorca:

                                                                              Szkoła  Podstawowa  i                                                                             Jana Pawła  II

                                                                              w Trzygłowie

                                                                              Trzygłów 24, 72-300 Gryfice

                                                                              tel. 91-3841691, faks. 91-3877144

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …................................. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm../ na:

 

,, Wymiana drzwi wyjściowych w budynku głównym Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Trzygłowie”

( opis przedmiotu zamówienia)

Ja/My, niżej podpisany/i, _____________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz: _____________________________________________________________________

1.Oferujemy wykonanie:  wartość całkowita oferty ( wraz z transportem): 

Brutto: ___________________ zł

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: …..........................................................

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 .…...........................................                                                           ..................................................................................

          miejscowość i data                                                                /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  do podpisania oferty/


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery