Formularz ofertowo-cenowy 2

                                                                                                                                                                                   zał. nr 1                            

........................................................................                                                         

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**): ....................................................

REGON**):.............................................                                         

tel.**): .....................................................                                                    

fax**): .....................................................                                                   

adres e – mail**): ....................................     

                                   

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

                                                                                                        

                                                                              Nabywca:

                                                                              Gmina Gryfice

                                                                              Plac Zwycięstwa 37

                                                                              72-300 Gryfice

                                                                              NIP 857 182 10 13

                                                                              Odbiorca:

                                                                              Szkoła  Podstawowa  im. Jana Pawła  II

                                                                              w Trzygłowie

                                                                              Trzygłów 24, 72-300 Gryfice

                                                                              tel. 91-3841691, faks. 91-3877144

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …................................. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm../ na:

 

,, Wyposażenie w instalację wodociągową przeciwpożarową w postaci hydrantów o Ø 25 mm

z wężem półsztywnym w budynku głównym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Trzygłowie”

Ja/My, niżej podpisany/i, _____________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz: _____________________________________________________________________

1.Oferujemy wykonanie:  wartość całkowita oferty ( wraz z transportem): 

Brutto: ___________________ zł

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: …..........................................................

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 .…...........................................                                                           ..................................................................................

          miejscowość i data                                                                /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  do podpisania oferty/

                                                                                                                                                                                                       zał. nr 2

UMOWA - wzór

 

W dniu ….................... w Trzygłowie pomiędzy:

 

Gminą Gryfice

Plac Zwycięstwa 37

72-300 Gryfice

NIP 857 182 10 13

Odbiorca:

Szkoła  Podstawowa  im. Jana Pawła  II  w Trzygłowie

Trzygłów 24, 72-300 Gryfice,   zwaną dalej Zamawiającym, którą

reprezentuje:

 

Dyrektor Szkoły – Sławomir Rospondek

z jednej strony, a

…..............................................................

…..........................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

przez ….........................................................................................................................

w rezultacie przez dokonania przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy wyboru oferty - została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn.:

,, Wyposażenie w instalację wodociągową przeciwpożarową w postaci hydrantów o Ø 25 mm

z wężem półsztywnym w budynku głównym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Trzygłowie”

Zakres przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

§ 2.

1.      Data wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

2.      Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością.

3.      W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub odstąpienia od umowy.

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy.

5.      Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu należytego i sprawnego wykonania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ogółem  …........................... w wysokości PLN brutto

(słownie: …............................................................................) zł.

2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie protokół potwierdzający wykonanie dostawy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 płatne będzie w ciągu 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rachunku wraz z potwierdzeniem przez szkołę dostawy.

Dopuszcza się częściową przedpłatę .

§ 4.

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności,  gdy przedmiot umowy został wykonany w sposób nienależyty lub nieterminowo.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5.

1. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 6.

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla wykonawców i dwóch dla zamawiającego ( 1 egz. Gmina Gryfice, 1 egz. Szkoła  Podstawowa  im. Jana Pawła  II  w Trzygłowie).

 

 

 

                       Zamawiający                                                                        Wykonawca

 

 


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery